Algemeen – waarvoor dient deze privacy policy?

BV(BA) IMABRU, 0412.820.617, met zetel te 9900 EEKLO, Gentsesteenweg 25 (hierna: “IMABRU”, “wij” of “ons”).
 
Deze privacy policy is van toepassing op en beoogt u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens door IMABRU, onder meer op of via de Website. Deze privacy policy beoogt een behoorlijke en transparante verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen.
 
Deze privacy policy dekt niet het privacybeleid van derden (bv. ondernemingen of entiteiten die adverteren in de diensten van IMABRU) noch van andere websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de Website wordt verwezen.
 
IMABRU raadt u ten stelligste aan deze privacy policy zorgvuldig door te nemen.
 
Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als verwerkingsverantwoordelijke treffen wij alle passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking in overeenstemming zou zijn met de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: “GDPR”). De aangestelden of medewerkers van IMABRU die toegang hebben tot uw persoonsgegevens alsook verwerkers die wij inschakelen, hebben evenzeer de verplichting de GDPR na te leven.
 
Deze privacy policy wordt fysiek of elektronisch aan u ter beschikking gesteld en is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘omschrijving’ op de Website. In geval van verzoeken of bijkomende vragen kunt u steeds een e-mail richten aan: info@imabru.be. IMABRU zal u in de regel binnen een maand na ontvangst van uw verzoek of vraag informeren over het gevolg dat eraan is gegeven.
 
IMABRU behoudt zich het recht voor om deze privacy policy op elk moment te wijzigen. Deze privacy policy werd het laatst gewijzigd in januari 2020.

 

Wij zijn wij en hoe kunt u ons contacteren?

Rechtsvorm: BV
 
Vennootschapsnaam: Imabru
 
Handelsnaam: Imabru
 
Maatschappelijke zetel: Gentsesteenweg 25, 9900 Eeklo
 
Ondernemingsnummer: 0412.820.617
 
Telefoonnummer: (+32)9 374 10 66   
 
 

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

IMABRU verwerkt uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:
 
 • Om in contact te treden met u en u de nodige inlichtingen te verschaffen over onze diensten;
 • Leden- en leveranciersbeheer;
 • Administratie, boekhouding, bestellingen, uitvoering van een overeenkomst, facturatie en opvolging;
 • Het verzorgen van een optimale werking van de Website
   
Uw persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor direct marketing zoals het sturen van nieuwsbrieven.
 
De verwerking van uw persoonsgegevens op of via de Website kan het voorwerp zijn van zgn. “geautomatiseerde individuele besluitvorming”, waaronder profilering. Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking waarbij aan de hand van uw persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten worden geëvalueerd, met name met de bedoeling uw beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.
 

Wat is de juridische basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens indien:
 
 • u uw toestemming hiervoor hebt gegeven (door bv. ondertekening van een verklaring met onze privacy policy of het aanvinken/aanklik-ken van een checkbox op de Website);
 • de verwerking noodzakelijk is voor het sluiten van en/of de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek voor de sluiting van een overeenkomst bepaalde maatregelen te nemen; of
 • indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van IMABRU of van een derde (bv. bij de verwerking voor direct marketing), tenzij uw belangen of rechten inzake bescherming van persoonsgegevens zwaarder zouden wegen dan onze belangen, bv. wanneer u een kind bent;
 • de verwerking een wettelijke verplichting is
   
In ieder geval, vanaf het moment dat u zich akkoord heeft verklaard met onze privacy policy – door het ondertekenen van een schriftelijke verklaring met onze privacy policy of aanvinken/aanklikken van een checkbox op de Website - geeft u IMABRU de vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop deze worden verwerkt zoals bepaald in deze privacy policy.
 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken volgende persoonsgegevens van u (voor zover u deze verstrekt):
 
naam, voornaam, adres, telefoon of gsm-nummer, e-mailadres(, btw & werfadres) en andere gegevens die u verstrekt
 

Wie ontvangt en/of verwerkt uw persoonsgegevens nog (naast IMABRU)?

 • de IT provider(s) van IMABRU in het kader van beheer, onderhoud, ondersteuning en hosting van de website en IT infrastructuur
 • dienstverleners inzake marketing
 • boekhouder(s) / accountants van IMABRU
 • verzekeringsmakelaar(s) en/of verzekeraars van IMABRU
   

Geven wij uw persoonsgegevens door aan (bedrijven of entiteiten in) niet-EU landen?

Deze gegevens worden niet gedeeld tenzij u daar toestemming voor geeft (bijvoorbeeld in het  kader van een nieuwsbrief)
 

Waar en hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een beveiligde server van Combell en/of Level27 die zich bevindt in België.
 
Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk om de in artikel 4 bepaalde doeleinden te bereiken.
 

Wat zijn uw rechten?

U hebt het recht om ons te verzoeken om:
 
 • inzage van uw persoonsgegevens;
 • verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • beperking van de verwerking die op u betrekking heeft.
   
U hebt het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken. U kunt te allen tijde en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing.
 
U hebt het recht op overdracht van uw persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 
Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming werkt echter niet retroactief en laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet.
 
U hebt het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).
 
De uitoefening van bovenstaande rechten is afhankelijk van de vereisten en voorwaarden zoals bepaald in de GDPR.
 
Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kunt u eenvoudigweg een verzoek richten aan IMABRU op info@imabru.be waarbij u zich afdoende dient te identificeren.
 

Wat zijn onze verplichtingen?

Wij treffen alle passende beveiligingsmaatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens. Dit behelst onder meer de nodige maatregelen inzake toegangscontrole, encryptie, fysieke en operationele veiligheid, in het bijzonder m.b.t. de Website en de servers van IMABRU.
 
Wij werken mee met de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten (op hun verzoek).
 
Wij zullen, waar nodig en/of verplicht, inbreuken in verband met uw persoonsgegevens (met inbegrip van onrechtmatige verwerking, verlies, onbeschikbaarheid, vernietiging, beschadiging of niet toegelaten verspreiding ervan) onmiddellijk aan de Gegevensbeschermingsautoriteit melden en dit uiterlijk 72 uur na kennisname daarvan.
 
In geval dergelijke inbreuk waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten, en onder de voorwaarden zoals bepaald in de GDPR, zullen wij dit ook melden aan u.
 
In geval u op enigerlei wijze kennis zou krijgen van een inbreuk in verband met uw persoonsgegevens of deze van anderen, kunt u IMABRU contacteren op info@imabru.be.
 
Indien wij bepaalde nieuwe technologieën of toepassingen zouden gebruiken voor de verwerking van uw persoonsgegevens, die voor u waarschijnlijk hoge risico’s inzake gegevensbescherming met zich zou meebrengen, zullen wij, onder de voorwaarden bepaald in de GDPR, een zgn. “Data Protection Impact Assessment” (DPIA) uitvoeren en, indien vereist, de Gegevensbeschermingsautoriteit hieromtrent voorafgaandelijk raadplegen.
 

Vragen?

Contacteer ons gerust: info@imabru.be.