De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Imabru bvba. Elke bezoeker van de website is gebonden door deze voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

Algemene voorwaarden webshop

U bestelt bij Imabru BV, maatschappelijke zetel Gentsesteenweg 25, 9900 Eeklo, België, BTW/KBO BE.0412 820 617, tel.: 09/374 10 66 (maandag 14u00 – 18u00, dinsdag tot en met zaterdag 10u00 – 12u00 en 14u00 – 18u00) mail info@imabru.be.

Om een bestelling te plaatsen, moet u meerderjarig zijn. Indien u nog minderjarig bent, mag u deze bestelling niet plaatsen. Dan moet deze gebeuren door uw ouders of uw wettelijke vertegenwoordiger.

Voor levering buiten België dient u ons vooraf te contacteren.

Bij toepassing van Artikel VI.47, § 1 WER, onverminderd artikel VI.53, beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te herroepen, en zonder andere kosten te moeten dragen dan die welke in artikel VI.50, § 2, en artikel VI.51 zijn vermeld.

Bij toepassing van artikel VI. 53 WER kan de consument het herroepingsrecht waarin artikel VI. 47 voorziet niet uitoefenen voor:

1° dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

2° de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

3° de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

4° de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

5° de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

7° overeenkomsten waarbij de consument de onderneming specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer echter de onderneming bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de consument niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing;

11° overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;

12° de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;

14° de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

Indien u voor de producten die u aankoopt over het herroepingsrecht beschikt, dan kan u binnen de veertien kalenderdagen na de dag van de levering beslissen het product toch niet aan te kopen en deze op uw kosten terug te sturen. Wij verzoeken u het gebruik van het herroepingsrecht binnen de veertien dagen te melden aan de klantendienst van Imabru BV via info@imabru.be, per telefonisch contact op 09/374.10.66 of per aangetekend schrijven geadresseerd aan onze maatschappelijke zetel. U dient de producten samen met de leverbon te retourneren, binnen de 14 dagen nadat uw retour is meegedeeld. Imabru BV zal u terugbetalen binnen de 14 dagen na ontvangst en controle van de staat van alle producten. Indien uw geretourneerd product beschadigd of onvolledig is, kan Imabru BV van u een schadevergoeding eisen die overeenstemt met de werkelijke door Imabru BV NV geleden schade ingevolge de beschadiging van het product.

Voor de herroeping kan de consument gebruik maken van het modelformulier in bijlage 2 bij boek VI WER dat u HIER kunt downloaden. Dit modelformulier voor herroeping alleen invullen en verzenden als u de overeenkomst wilt herroepen en adresseren aan Imabru BV, Gentsesteenweg 25, 9900 Eeklo, België.

Naast dit herroepingsrecht zijn de hiernavolgende voorwaarden van toepassing op de bestelling die u via deze webshop zal plaatsen. Lees ze dus aandachtig vooraleer u hiermee akkoord te verklaren en doe dat telkens als u een nieuwe bestelling plaatst. Wij kunnen deze voorwaarden immers aanpassen en de nieuwe voorwaarden zullen van toepassing zijn op een nieuwe bestelling. Op de bestelling die u nu zal plaatsen, gelden de huidige voorwaarden. U kan de tekst hier afprinten of op de harde schijf van uw computer bewaren.

Imabru BV doet alles om correcte informatie te geven en de correcte prijzen te vermelden, maar kan fouten niet uitsluiten. Imabru BV heeft het recht fouten aan te passen, ook wanneer een bestelling al bevestigd zou zijn. In dat geval heeft u het recht te kiezen of u van de aankoop afziet dan wel of u deze bevestigt tegen de gecorrigeerde prijs of voorwaarde. Als u niet binnen de week laat weten dat u de aankoop bevestigt, mag Imabru BV ervan uitgaan dat u van de aankoop afziet.

De prijzen op de webshop worden vermeld in euro en zijn inclusief BTW, prijswijzigingen en tikfouten voorbehouden.

Niet in de prijs begrepen zijn toeslagen zoals de recupelbijdrage, en de kosten van levering. Deze bijkomende kosten worden in elk geval uitdrukkelijk vermeld op het bestelformulier, dus voor u de bestelling doorgeeft. Lees dit goed na.

Kaartlezer/Digipas: Voor elke van onderstaande betalingsmogelijkheden heeft u een kaartlezer/digipas nodig. Gelieve deze bij de hand te houden.

  • Visa, MasterCard: Betalen met kredietkaart is veilig. Dit gebeurt via een SSL-beveiligde server die uw kredietkaartgegevens beveiligd verstuurt.
  • Bancontact, Mister Cash: Via bijna 90% van alle banken kunt u via Bancontact, nu Mister Cash, dankzij 3-D Secure, veilig online betalen. Op basis van uw kaartnummer, vervaldatum en uw digipas kan u de betaling voltooien.
  • Home Banking: Na het bevestigen van uw bestelling wordt u automatisch naar de vertrouwde site van uw bank geleid waar u de betaling kan voltooien.

Het is mogelijk dat u toch nog een bevestiging heeft ontvangen van een product waarvan de voorraad uitgeput is. Het is ook mogelijk dat de levering door omstandigheden, waarvoor Imabru BV geen fout treft, vertraging oploopt. Indien Imabru BV niet levert binnen de afgesproken leveringstermijn of - wanneer geen leveringsdatum werd afgesproken - binnen de dertig dagen volgend op uw bestelling, heeft u het recht van de aankoop af te zien en terugbetaling te ontvangen, tenzij het product naar u onderweg is.

Als de levering toekomt, moet u deze onmiddellijk nakijken; zichtbare gebreken zoals beschadigingen moeten immers zo snel mogelijk worden gemeld aan Imabru BV, zo niet heeft u geen recht meer op enige vergoeding of tussenkomst.

In het geval van een gebrek aan overeenstemming in de zin van art. 1649ter B.W. dat aanwezig is bij levering en zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar, te rekenen vanaf de levering, en dat gemeld wordt binnen twee maanden vanaf de dag na deze waarop u het gebrek heeft vastgesteld en tenzij het gaat om een gebrek van geringe betekenis, of herstelling, vervanging of prijsvermindering buiten verhouding zijn, zal Imabru BV het geleverde product ofwel herstellen ofwel vervangen. Indien herstelling of vervanging niet mogelijk zijn, dan zal Imabru BV de prijs terugbetalen, rekening houdend met het gebruik dat u van het product heeft kunnen maken.

Imabru BV mag de aangekochte producten leveren via een door Imabru BV gekozen kanaal, zoals levering of verzending via een postorderbedrijf

Imabru BV kan nooit aansprakelijk gesteld worden, tenzij in geval van opzettelijke of grove fouten van haarzelf of van haar aangestelden of lasthebbers.

Indien een onderdeel van deze voorwaarden, die de overeenkomst tussen partijen uitmaken, om welke reden ook onwettig of nietig zou zijn, dan doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de overeenkomst, tenzij deze zonder dit nietige beding niet zou kunnen voortbestaan.

Elektronische mededelingen en back-ups kunnen als geldig bewijs worden gebruikt.

Op deze overeenkomst is het Belgische recht van toepassing, met uitsluiting van internationale verdragen die zouden doorverwijzen naar een ander rechtstelsel en van internationale verdragen inzake internationale koopovereenkomsten.

Nadat u de keuze heeft gemaakt voor een bepaald product of een selectie van producten dient u af te rekenen. Allereerst vult u het bestelformulier zo nauwkeurig, volledig en correct in. Vervolgens verklaart u zich akkoord met respectievelijk onze privacy voorwaarden én onze algemene voorwaarden. Maak een keuze voor verzending of afhaling. Daarna wordt u gevraagd uw bestelling te bevestigen en zal deze bij Imabru BV worden geplaatst. U kan deze bevestiging zelf afdrukken indien u dat wenst. Het contract is gesloten zodra wij een bevestigingsmail hebben verstuurd naar de mailbox die u heeft opgegeven. In deze bevestiging vindt u een link naar de tekst van deze voorwaarden terug, die kan u dus nogmaals nalezen en ook afdrukken.


Inhoud website
Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Imabru bvba enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Aansprakelijkheid
Imabru bvba kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.

Intellectuele eigendom en copyright
De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van Imabru bvba. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website van Imabru bvba is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Imabru bvba. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het 'cache' geheugen van de browser.

Log-bestanden
Bij bijna elk bezoek aan een website worden uw acties in log files opgeslaan op de webserver. Imabru bvba beperkt zich tot de standaard log files. Dit wil zeggen dat Imabru bvba enkel de basis informatie opslaat in de log files. Deze basisinformatie geeft weer op welk moment welke pagina's werden bekeken. Daarnaast wordt ook het IP adres van de bezoeker opgeslagen in een databank. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website nog meer af te stemmen op uw behoeftes, om bepaalde trends te analyseren, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen. Imabru bvba maakt geen analyses van de IP adressen.

Cookies
De Imabru bvba website maakt gebruikt van cookies die u in staat stellen bepaalde aspecten van de site te personaliseren. Zo onthoudt een cookie bvb. in welke taal je de website wenst te raadplegen. Imabru maakt ook gebruik van analytische cookies voor marketingdoeleinden. De analytische cookies die gebruikt worden op de website van Imabru bvba zijn cookies van Google Analytics om gebruikersgedrag anoniem in kaart te brengen, de Facebook Pixel om gebruikers opnieuw te kunnen bereiken en Hotjar om te kunnen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

Veiligheid
Op de website van Imabru bvba zijn verschillende maatregelen van kracht om de informatie van onze bezoekers te beschermen. Gevoelige informatie die we hebben verkregen via deze site wordt beschermd, zowel online als offline. Uw email adres wordt onder geen enkele voorwaarde doorgegeven of verkocht aan derden. U heeft het recht uw persoonlijke informatie die bij Imabru bvba werd opgeslagen op te vragen en te wijzigen indien nodig. Stuur hiervoor een email naar info@imabru.be.

Gebruik van bekomen informatie
Imabru bvba kan uw verkregen gegevens gebruiken om Imabru bvba nieuwsbrieven, enquetes of informatie naar uw adres te verzenden, hetzij via email, hetzij via standaard briefwisseling. In elke communicatie van Imabru bvba zal u duidelijk de mogelijkheid worden geboden om deze service stop te zetten.

Links
De website van Imabru bvba bevat links naar andere sites. Imabru bvba oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. We raden onze bezoekers aan bij het verlaten van de website van Imabru bvba de privacy statement te lezen van elke site die persoonlijke gegevens verzameld. De privacy statement van de website van Imabru bvba heeft enkel betrekking op de informatie verzameld via deze site.

Meldingen en aanpassingen
Imabru bvba behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze Privacy Statement te wijzigen.

Imabru bvba
Gentsesteenweg 25-27
9900 Eeklo (langs grote baan N9)

Tel. (+32)9 374 10 66
Fax. (+32)9 374 40 11
info@imabru.be
BTW: BE.0412 820 617